Roman Lisivka destroys Stalin Plaza in this heavy hitting VX edit, enjoy! 

Filmed by Jakub Osten & Miroslav Kazi

Edited by Kevin Perez